سیستم های تصمیم گیری فازی(دکتر معماریانی) (بدون موضوع)

مباحث مرتبط با درس سیستم های تصمیم گیری فازی ارائه شده توسط جناب آقای دکتر معماریانی در این قسمت قرار خواهد گرفت.
قدرت گرفته از كيوننا